Aktualności

35. posiedzenie Sejmu

Przybliżony czas
rozpatrywania punktów porządku dziennego
na 35. posiedzeniu Sejmu

 

w dniu 21 lipca 2021 r. (środa)

 

godz. 10:00 – 10:15 - Głosowania, w tym:
 
  - Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt:
 
    - Informacja ministra – członka Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w sprawie procesu wdrażania Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19
 
  - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji (druki nr 1387 i  ) (pkt )
 
godz. 10:15 – 11:30 - Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (druki nr 1388 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 11:30 – 12:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 1345 i 1375) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 12:30 – 13:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu (druki nr 1342 i 1364) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 13:30 – 14:30 - Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 994 i 1309) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 14:30 – 15:30 - Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druki nr 993 i 1330) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 15:30 – 16:30 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druki nr 1338 i 1390) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 16:30 – 17:30 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (druki nr 1358 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 17:30 – 18:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (druki nr 1313 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 18:30 – 19:30 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii (druki nr 1340 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 19:30 – 20:30 -  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1382 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 20:30 – 22:00 - Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka (druki nr 1395 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 22:00 – 22:05 - Głosowanie
 
godz. 22:05 – 23:00 - ew. oświadczenia poselskie
 

 

w dniu 22 lipca 2021 r. (czwartek)

 

godz. 9:00 – 15:00 - Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 1234, 1273 i 1392) (pkt )
 
  - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2020 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego” (druki nr 1232 i 1337) (pkt )
 
  - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2020 roku wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 1246 i 1391) (pkt )
 
    (debata krótka w łącznej dyskusji nad pkt i pkt )
 
godz. 15:00 – 16:00 - Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2020 r." wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 1244 i 1303) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 16:00 – 16:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druki nr 1394 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 16:45 – 17:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 1393 i 1406) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 17:30 – 19:30 - Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku oraz Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 1245 i 1396) (pkt )
 
  - Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 1242 i 1397) (pkt )
 
    (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt i pkt )
 
godz. 19:30 – 20:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1344) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 20:30 – 21:30 - Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (druk nr 744) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 21:30 – 23:00 - Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2020 r. wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 1241 i 1274) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 23:00 – 0:00 - ew. oświadczenia poselskie
 

 

w dniu 23 lipca 2021 r. (piątek)

 

godz. 9:00 – 11:00 - Głosowania, w tym:
 
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1129, 1173 i  ) - trzecie czytanie (pkt )
 
  - Wybór składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji (druk nr ...) (pkt )
 
  - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr .) (pkt )
 
godz. 11:00 – 13:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt )
 
godz. 13:15 – 14:45 - Informacja bieżąca (pkt )
 
godz. 14:45 – 16:00 - ew. oświadczenia poselskie
Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl