Aktualności

28. posiedzenie Sejmu RP

Przybliżony czas
rozpatrywania punktów porządku dziennego
na 28. posiedzeniu Sejmu
 
w dniu 14 kwietnia 2021 r. (środa)
 
godz. 10:00 – 10:05 - Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu (druk nr 1081) (pkt 1) - aklamacja
 
godz. 10:05 – 11:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1073) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 2)
 
godz. 11:30 – 11:35 - Głosowania - bezpośrednio po zakończeniu pkt 2
 
godz. 11:35 – 12:45 -  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 867, 867-A i 1002) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 3)
 
godz. 12:45 – 13:30 -  Poprawione sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 808 i 1025) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 4)
 
godz. 13:30 – 14:15 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1008 i 1061) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 5)
 
godz. 14:15 – 15:00 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1009 i 1069) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 6)
 
godz. 15:00 – 15:45 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druki nr 1012 i 1037) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 7)
 
godz. 15:45 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 899 i 1034) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 8)
 
godz. 16:30 – 17:15 - Sprawozdanie Komisji o:
- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa,
- senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1014, 990 i 1036) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 9)
 
godz. 17:15 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 1062 i 1075) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 10)
 
godz. 18:00 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druki nr 970 i 1057) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 11)
 
godz. 18:45 – 19:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druki nr 1005 i 1035) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 12)
 
godz. 19:30 – 20:00 - Głosowania, w tym:
 
  - Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
 
    - Informacja Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania Narodowego Programu Szczepień
 
    - Informacja Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego na temat postępowania prowadzonego w sprawie zabójstwa, politycznego mordu Prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza
 
    - Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań do wykorzystania funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027 i sporządzenia Krajowego Planu Odbudowy
 
    - Rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 
    - Informacja Ministra Edukacji i Nauki na temat stanu przygotowań do powrotu uczniów do szkół, testów przesiewowych nauczycieli oraz szczepień nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 
    - Informacja Prezesa Rady Ministrów dotycząca planów nacjonalizacji polskiej służby zdrowia
 
godz. 20:00 – 20:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (druki nr 985 i 1066) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 13)
 
godz. 20:45 – 21:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1013 i 1078) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 14)
 
godz. 21:30 – 22:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1016 i 1067) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 15)
 
godz. 22:15 – 23:00 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (druki nr 1068 i 1079) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 16)
 
godz. 23:00 – 23:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (druki nr 1071 i 1076) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 17)
 
godz. 23:45 – 0:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1072 i 1077) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 18)
 
godz. 0:30 – 1:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym (druki nr 1031 i  ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 19)
 
godz. 1:00 – 1:30 - ew. oświadczenia poselskie (3-minutowe oświadczenia)
 
 
w dniu 15 kwietnia 2021 r. (czwartek)
 
godz. 9:00 – 9:05 - Głosowania, w tym:
 
  - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr .) (pkt 20)
 
godz. 9:05 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 21)
 
godz. 11:15 – 12:45 - Informacja bieżąca (pkt 22)
 
godz. 12:45 – 13:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1073 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 23)
 
godz. 13:30 – 14:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 1033 i 1082) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 24)
 
godz. 14:30 – 16:00 - Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 910 i 974) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 25)
 
godz. 16:00 – 17:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (druk nr 1015) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 26)
 
godz. 17:00 – 18:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1070) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 27)
 
godz. 18:00 – 21:00 - Głosowania, w tym:
 
  - Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja (druk nr .) (pkt 28) - aklamacja
 
  - Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 1028, 1029, 1030 i 1074) (pkt 29)
 
godz. 21:00 – 21:30 - ew. oświadczenia poselskie (3-minutowe oświadczenia)
 
 
Harmonogram obrad dostepny na stronie:       </div>
    </div>
    <!-- /.row -->

    <div class=
Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl