Aktualności

27. posiedzenie Sejmu RP

Harmonogram obrad
 
w dniu 16 marca 2021 r. (wtorek)

 

godz. 10:00 – 10:05 - Ślubowanie poselskie posła Łukasza Mejzy
 
godz. 10:05 – 11:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druki nr 916 i 963) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 11:30 – 12:15 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 808 i 865) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 12:15 – 13:00 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 957 i 1001) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 897 i 934) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 13:45 – 14:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druki nr 464 i 962) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 14:30 – 15:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druki nr 969 i 987) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 15:15 – 16:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druki nr 986 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 16:00 – 16:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 1003 i 1006) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 16:45 – 17:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druki nr 1004 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 17:30 – 18:30 - Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji (druki nr 857 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 18:30 – 20:00 - Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia oraz możliwości udzielania zaplanowanych wcześniej świadczeń zdrowotnych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 20:00 – 20:30 - ew. oświadczenia poselskie (3 - minutowe oświadczenia)
 

 

w dniu 17 marca 2021 r. (środa)

 

godz. 9:00 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt )
 
godz. 11:15 – 12:45 - Informacja bieżąca (pkt )
 
godz. 12:45 – 13:45 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (druk nr 985) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 13:45 – 15:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 1005) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 15:00 – 17:00 - Głosowania, w tym:
 
  - Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt:
 
    - Informacja Ministra Zdrowia na temat liczby oraz wskazania przyczyn zgonów w Polsce w okresie od dnia 1 października 2020 r., w szczególności w zakresie liczby oraz przyczyn zgonów, które nie są wywołane koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19
 
  - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899) - głosowanie (pkt )
 
  - Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań do możliwej fali powodziowej w Polsce - głosowanie (pkt )
 
  - Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na temat procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury - głosowanie (pkt )
 
  - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr .) (pkt )
 
godz. 17:00 – 18:30 - Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 73 i 815) (pkt )
 
  - Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 470 i 816) (pkt )
 
    (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt i pkt )
 
godz. 18:30 – 20:15 - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 915) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )
 
godz. 20:15 – 20:45 - ew. oświadczenia poselskie (3 - minutowe oświadczenia)
 

 

w dniu 30 marca 2021 r. (wtorek)

 

godz. 10:00 – 12:00 - Głosowania, w tym:
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr . i .) (pkt )
 
  -  Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr . i .) (pkt )
 
  -  Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druki nr . i .) (pkt )
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druki nr . i .) (pkt )
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr . i .) (pkt )
 
  -  Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr . i .) (pkt )
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr . i .) (pkt )
 
  -  Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr . i .) (pkt )
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (druki nr . i .) (pkt )
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druki nr . i .) (pkt )
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr . i .) (pkt )
 
  -  Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druki nr . i .) (pkt )
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr . i .) (pkt )
 
godz. 12:00 – 12:30 - ew. oświadczenia poselskie (3 - minutowe oświadczenia)
Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl