Aktualności

26. posiedzenie Sejmu RP

Przybliżony czas
rozpatrywania punktów porządku dziennego
na 26. posiedzeniu Sejmu

 

w dniu 24 lutego 2021 r. (środa)

 

godz. 10:00 – 10:05 - Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia dwusetnej rocznicy Powstania Greckiego (druk nr 966) (pkt 1) - propozycja przyjęcia przez aklamację
 
godz. 10:05 – 11:30 - Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 935) (pkt 2)
 
  - Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 951) (pkt 3)
 
    (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 2. i 3.)
 
godz. 11:30 – 12:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 911) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 4)
 
godz. 12:30 – 13:30 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 907) (pkt 5)
 
  - Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 578) (pkt 6)
 
    (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 5. i 6.)
 
godz. 13:30 – 13:40 - Głosowania, w tym:
 
  - Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej (druk nr 967) (pkt 7) - propozycja przyjęcia przez aklamację
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 945 i 956) (pkt 8)
 
godz. 13:40 – 14:30 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 859 i 912) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 9)
 
godz. 14:30 – 15:15 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druki nr 909 i 914) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 10)
 
godz. 15:15 – 16:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 833 i 889) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 11)
 
godz. 16:00 – 16:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 860 i 931) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 12)
 
godz. 16:45 – 17:30 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 908 i 948) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 13)
 
godz. 17:30 – 18:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r (druki nr 913 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 14)
 
godz. 18:15 – 19:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 932 i 958) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 15)
 
godz. 19:00 – 19:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 917 i 961) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 16)
 
godz. 19:45 – 20:30 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 933 i 949) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 17)
 
godz. 20:30 – 21:15 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druki nr 939 i 959) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 18)
 
godz. 21:15 – 21:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 50. rocznicy zwycięskiego strajku łódzkich włókniarek (druki nr 906 i 940) (2-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 19)
 
godz. 21:30 – 21:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Władysława Żeleńskiego w setną rocznicę śmierci (druki nr 937 i 941) (2-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 20)
 
godz. 21:45 – 22:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Józefa Brandta w 180. rocznicę urodzin (druki nr 938 i 942) (2-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 21)
 
godz. 22:00 – 23:00 -  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 957) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 22)
 
godz. 23:00 – 23:30 - ew. oświadczenia poselskie (3-minutowe oświadczenia)
 

 

w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek)

 

godz. 9:00 – 9:05 - ew. głosowanie
 
godz. 9:05 – 10:00 -  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 867 i 867-A) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 23)
 
godz. 10:00 – 11:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 911 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 24)
 
godz. 11:00 – 12:00 - Sprawozdanie Komisji o:
- senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 578, 907 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 25)

 
godz. 12:00 – 13:15 - Sprawozdanie Komisji o:
- przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym,
- senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 935, 951 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 26)

 
godz. 13:15 – 15:30 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 27)
 
godz. 15:30 – 17:00 - Informacja bieżąca (pkt 28)
 
godz. 17:00 – 21:00 - Głosowania, w tym:
 
  - Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
 
    - Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podejmowanych przez Policję wobec osób protestujących, które wyrażają swój sprzeciw w stosunku do działań rządu oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego dnia 22 października 2020 r. w sprawie o sygn. akt K 1/20, w szczególności wskazania stosowanych przez Policję środków przymusu bezpośredniego oraz liczby osób, wobec których wspomniane środki zastosowano
 
    - Pierwszego czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 
    - Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na temat procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury
 
    - Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego na temat stanu bezpieczeństwa państwa oraz działań Policji podejmowanych w ciągu ostatnich czterech tygodni, w szczególności w czasie wydarzenia Marsz Niepodległości, które odbyło się dnia 11 listopada 2020 r. na ulicach Warszawy
 
    - Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania przyczyn nieogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
 
  - Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji przemysłu stoczniowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu „Batory” i aktualnej sytuacji państwowych przedsiębiorstw prowadzących działalność stoczniową - głosowanie (pkt 29)
 
  - Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sytuacji branż najbardziej zagrożonych utratą przychodów w czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz propozycji wsparcia pracowników i przedsiębiorców w 2021 roku - głosowanie (pkt 30)
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druki nr 944 i 955) (pkt 31)
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr 946 i  ) (pkt 32)
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o służbie zagranicznej (druki nr 947 i  ) (pkt 33)
 
  - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr .) (pkt 34)
 
godz. 21:00 – 22:30 - Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań do planowanej fali powodziowej w Polsce (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 35)
 
godz. 22:30 – 23:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 36)
 
godz. 23:30 – 0:00 - ew. oświadczenia poselskie (3-minutowe oświadczenia)

 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl