Aktualności

Nabór wniosków na realizację w 2020 roku Programu „KLUB”

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie życia dorosłego . Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia),których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono kwotę 40 000 000 zł.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

  1. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 marca 2020 r.
  2. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT.
  3. Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.
  4. Wymagane dokumenty przy aplikacji elektronicznej:

1) wniosek;

2) sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (załączone w formie skanu);

3) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu (załączony w formie skanu);

4) statut wnioskodawcy (załączony w formie skanu).

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020 r.

Więcej informacji pod linkiem :

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl