Aktualności

Kontynuacja 86. posiedzenia Sejmu

Ciąg dalszy prac nad kilkunastoma projektami ustaw, w tym zmianami w Kodeksie karnym, przeciwdziałającymi nielegalnym adopcjom, obniżeniem o 50 proc. stawki podatku akcyzowego dla pojazdów hybrydowych oraz utworzeniem Akademii Kaliskiej to podstawowe punkty porządku obrad drugiego i trzeciego dnia 86. posiedzenia Sejmu (15 i 16 października). W harmonogramie prac Izby jest ponadto przedstawienie na forum Sejmu sprawozdania z prac komisji śledczej do spraw Amber Gold oraz ustanowienie 2020 r. Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w 100. rocznicę wydarzeń w Pucku.

Rządowa propozycja zmian w Kodeksie karnym (druk nr 3665) wprowadza kary za nielegalną lub przeprowadzaną z obejściem prawa adopcję dzieci. Dotychczas odpowiedzialność karna groziła jedynie za organizowanie nielegalnych adopcji na szeroką skalę. Rząd szacuje, że tzw. szara strefa adopcyjna (handel dziećmi) to nawet 2 tys. przypadków rocznie, przy ok. 3 tys. legalnych adopcji. Zgodnie z projektem, kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności będzie groziła osobie, która mając władzę rodzicielską nad dzieckiem, wyraża zgodę na adopcję tego dziecka przez inną osobę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie lub z pominięciem postępowania o przysposobienie. Takiej samej karze ma podlegać osoba wyrażająca zgodę na adopcję dziecka przez siebie na wyżej opisanych zasadach.

Projektowana nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3789) ma ułatwić i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych. Powstanie Rejestr Danych Kontaktowych, który zapewni bezpośredni kontakt administracji z obywatelem.

Sejm zajmie się także rządowym projektem nowelizacji ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (druk nr 3727). Projekt dotyczy uregulowania zasad obliczania średniej wartości PKB na jednego mieszkańca. Dostosowuje przepisy do obowiązującego stanu prawnego w zakresie statystycznego podziału terytorialnego kraju. Przewiduje, że Prezes GUS będzie dokonywał obliczenia średniej wartości PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3. Wartość ta będzie ogłaszana w Monitorze Polskim w terminie do dnia 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat.

Obniżenie o 50 proc. stawki podatku akcyzowego dla samochodów osobowych o napędzie hybrydowym spalinowo-elektrycznym to istota poselskiego projektu zawartego w druku 3813. W ocenie wnioskodawców wdrożenie proponowanego rozwiązania przyspieszy proces poprawy jakości powietrza w Polsce. Będzie ono spójne z obowiązującym całkowitym zwolnieniem z akcyzy elektrycznych pojazdów zeroemisyjnych.

Poselski projekt ustawy o utworzeniu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (druk nr 3815 i ) zakłada, że Akademia będzie uczelnią publiczną i będzie ona kształcić, szkolić oraz prowadzić badania naukowe w dziedzinach nauk: inżynieryjno-technicznych, medycznych i o zdrowiu, społecznych, ścisłych i przyrodniczych oraz humanistycznych. Akademia ma powstać z przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Izba zapozna się też z informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie UE) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 3610 i 3699). Dokument podsumowuje w syntetyczny sposób przebieg i dokonania prezydencji Bukaresztu przez pryzmat jej priorytetów oraz kwestii kluczowych z punktu widzenia Polski. Zawiera ponadto szerszy opis działań podejmowanych w poszczególnych obszarach tematycznych.

Kolejnym punktem obrad jest przedstawienie na forum Sejmu sprawozdania z prac Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Komisja, powołana przez Sejm w lipcu 2016 r., odbyła łącznie 132 posiedzenia, w tym 29 w trybie niejawnym. Podjęła 31 uchwał. Pracowała w oparciu o obszerny materiał dowodowy, obejmujący co najmniej 15 tys. tomów akt sprawy i 540 tomów akt głównych śledztwa, w tym znaczną liczbę dokumentów niejawnych. Komisja przesłuchała 141 świadków oraz przeprowadziła 2 konfrontacje między świadkami. Obszerne stanowisko Komisji, w tym zdania odrębne, jest zawarty w druku sejmowym 3538.

Poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 „Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku” (druk sejmowy nr 3322) przypomina, że 10 lutego 2020 r. będziemy obchodzić 100-lecie historycznych zaślubin Polski z morzem dokonanych w Pucku przez gen. Józefa Hallera. Projektowana uchwała ma podkreślić rangę tej rocznicy.

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl