Aktualności

„Senior+” – dodatkowy nabór ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018. Oferty można składać do 20 marca br.

Wsparcie można otrzymać na tworzenie oraz funkcjonowanie placówek dla seniorów: domów i klubów „Senior+”. Na ten cel przeznaczono 25,6 mln zł.

W budżecie programu na rok 2018 zostały zabezpieczone jak do tej pory najwyższe środki – 80 mln zł.

W aktualnej edycji konkursu wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski i przeszły ocenę formalną, zostało przyznane dofinansowanie. Wyniosło ono prawie  50,4 mln zł.  Dlatego uruchomiono kolejny nabór wniosków.

Samorządy mogą otrzymać wsparcie na tworzenie oraz funkcjonowanie placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu. Dofinansowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach programu „Senior+”.

Wysokość środków planowana na utworzenie dziennych domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 25,6 mln zł.

Gdzie przesłać ofertę?

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Kiedy rozstrzygnięcie?

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zobacz:  Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu Senior+ edycja 2018 . 

 

***

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1) oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).

W 2017 roku dzięki wsparciu z programu Senior+ powstały 32 nowe Dzienne Domy „Senior +” oraz 81 Klubów „Senior +”.

Wszelkie informacje są dostępne tutaj .

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl