Aktualności

55. i 56. posiedzenie Sejmu

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poprawkach zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. to główny punkt rozpoczynającego się w środę o godz. 10.00 dwudniowego, 55. posiedzenia Sejmu. Ponadto Izba rozpocznie prace m.in. nad rządowym projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Posłowie zajmą się też m.in. rządową propozycją uproszczenia zasad ubiegania się o dopłaty przez rolników oraz senackim projektem zawierającym propozycję przyznania osobom deportowanym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną. W piątek kolejne, 56. posiedzenie Sejmu. Poświęcone będzie głosowaniom nad poprawkami oraz nad całością projektu ustawy budżetowej na 2018 r. Zachęcamy do śledzenia relacji z obrad na sejmowych profilach Twitter i Facebook oraz oglądania transmisji z Sali Plenarnej na naszym kanale w serwisie YouTube.

Izba przeprowadzi II i III czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (pierwotny druk nr 1876). Zgodnie z uzasadnieniem, głównym celem pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych. Szacowane dochody wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 397,2 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 41,5 mld zł. Wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8 proc., a deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) jest planowany na poziomie 2,7 proc. PKB. Po stronie wydatków w projekcie budżetu zapewniono m.in. środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. W planowanym budżecie są środki m.in. na finansowanie programu „Rodzina 500 Plus”. Projekt uwzględnia także skutki: obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc., zwiększonych nakładów na obronę narodową, dofinansowania do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat oraz dalszego podwyższania tzw. kwoty wolnej od podatku.

Po I czytaniu projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych, a poszczególne jego części rozpatrywały także właściwe komisje sejmowe, które przekazały do KFP stanowiska zawierające wnioski, opinie lub propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem. W trakcie rozpatrywania projektu ustawy budżetowej złożono 407 poprawek do części tabelarycznej oraz dwie poprawki do części tekstowej. Komisja wnosi o przyjęcie 67 poprawek i odrzucenie 340 poprawek do części tabelarycznej, a także o przyjęcie jednej poprawki do części tekstowej. Jedna poprawka do części tekstowej została wycofana przez wnioskodawcę. Sprawozdanie przedstawi poseł Jacek Sasin. Głosowanie nad poprawkami oraz całością projektu - w piątek.

Projektowana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk nr 2147) ureguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce. Zgodnie z projektem, ma powstać system regulacyjny pozwalający na budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (400 tzw. szybkich ładowarek o mocy ok. 50 kW i 6 000 tzw. wolnych ładowarek), a także tankowania pojazdów CNG i LNG (104 stacje CNG i 14 stacji LNG – 33 mln zł). Inwestycje te mają się przyczynić do upowszechnienia pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Ponadto projekt przewiduje m.in.: możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym po buspasach, wprowadzenie wyższej stawki odpisów amortyzacyjnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym, zwolnienie z podatku akcyzowego w przypadku pojazdów elektrycznych. W dokumencie znalazł się też pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów o napędzie elektrycznym we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

Izba zajmie się także m.in. senackim projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W planie prac też ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2062). Celem projektowanej ustawy jest przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną. Uprawnienia te dotyczą m.in. dostępu poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych oraz opieki społecznej. Taki też zakres wprowadzanych zmian postulowali w swoich wystąpieniach przedstawiciele osób deportowanych do pracy przymusowej - członkowie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. Uprawnienia nadawane projektowaną ustawą są analogiczne do tych, które w chwili obecnej posiadają kombatanci, ofiary represji okresu wojennego i powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych.

Pełen harmonogram obrad jest dostępny pod adresem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl