Aktualności

53. posiedzenie Sejmu

Pakiet pięciu projektów, tworzący Konstytucję Biznesu to jedne z najważniejszych dokumentów, którymi Sejm zajmie się podczas rozpoczynającego się w środę 53. posiedzenia Sejmu. Posłowie rozpatrzą ponadto sprawozdania komisji sejmowych o projektach reformujących wymiar sprawiedliwości, dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Izba zapozna się także z poprawkami komisyjnymi do projektu zakazującego pełnienia służby zagranicznej przez funkcjonariuszy i współpracowników służb bezpieczeństwa PRL. Początek posiedzenia – o godz. 10:00. Relacja na sejmowych profilach w mediach społecznościowych i kanale wideo na YouTube.

Konstytucja Biznesu to wniesiony przez rząd pakiet pięciu ustaw, który stanowi największą od 30 lat reformę prawa gospodarczego. Ma uwolnić polską przedsiębiorczość i będzie fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu. Zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

Filarem Konstytucji Biznesu jest projekt Prawa przedsiębiorców (druk nr 2051), który m.in. wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem (np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, zasada proporcjonalności). Kolejna propozycja to pas startowy dla nowych firm, na który składają się dwa rozwiązania – tzw. działalność nierejestrowa (działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy) i ulga na start (6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców), mająca przynieść prawie 8 mld zł oszczędności dla firm w ciągu 10 lat. Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać np. przez telefon czy e-mail. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności doniesienia załączników czy o gotowych do odbioru dokumentach. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu - podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę ma być NIP. Projekt umożliwia też bardziej elastyczne zawieszanie działalności gospodarczej - na dłuższy okres niż obecne 24 miesiące lub na czas nieokreślony.

Na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu będzie stał bezstronny i apolityczny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (projekt ustawy o Rzeczniku MŚP - druk nr 2052). Będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować, gdy prawa przedsiębiorców są łamane.

W skład Konstytucji Biznesu wchodzi też projekt nowej ustawy poświęconej zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce (druk nr 2054). Do tej pory regulacje te były niespójne i rozrzucone w trzech różnych ustawach, a teraz inwestorzy zagraniczni otrzymają jeden przejrzysty i kompleksowy akt prawny.

Pakiet Konstytucji Biznesu obejmuje też rozwiązania usprawniające funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (projekt ustawy o CEIDG i PIP z druku nr 2053). Wdrożenie do systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w Konstytucji Biznesu zapewnia projekt przepisów wprowadzających zawarty w druku nr 2055.

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (pierwotny druk nr 2003) ma zastąpić ustawę z 23 listopada 2002 r. o SN. Zawiera propozycję reformy struktury oraz zakresu kompetencji Sądu. Zgodnie z intencją prezydenta jego wejście w życie ma odbudować zaufanie społeczne między obywatelami a organami wymiaru sprawiedliwości. Wśród nowych rozwiązań w projekcie jest m.in. instytucja korygująca prawomocne orzeczenia sądowe - skarga nadzwyczajna, rozwiązania zwiększające efektywność postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, a także poddanie ich ocenie osób niepochodzących z tego środowiska zawodowego. Projekt przewiduje też m.in. wyodrębnienie dwóch nowych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. Rozpatrująca projekt Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła poprawki merytoryczne do projektu. Wśród nich jest m.in. przyznanie kompetencji wnoszenia skargi nadzwyczajnej szefowi UOKiK i wykreślenie możliwości wnoszenia skargi w sprawach o wykroczenia. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Daniel Milewski.

Przedstawiony przez prezydenta projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa (pierwotny druk nr 2002) zawiera propozycję, by członków tego gremium spośród sędziów wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego projekt zakłada odstąpienie od wyboru członków Rady, którzy są sędziami, na indywidualne kadencje – będą wybierani na wspólną 4-letnią kadencję. Projekt ma również na celu poprawę reprezentatywności KRS przez zwiększenie udziału w niej sędziów niższych szczebli instancyjnych, a także większą transparentność prac Rady. Przyjęte przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka poprawki polegają m.in. na tym, że kandydatów do KRS będzie mogła zgłaszać również grupa 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych lub notariuszy, ale jednocześnie przyjęto, że takie prawo nie będzie przysługiwać sędziom w stanie spoczynku. Sprawozdawcą Komisji jest poseł Waldemar Buda.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1385) przewiduje, że osoby, które od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa w rozumieniu tzw. ustawy lustracyjnej nie będą mogły pełnić służby zagranicznej. Stosunki pracy z nimi wygasną w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy. Projekt wprowadza m.in. kategorię kontraktowych członków służby zagranicznej. Możliwe będzie zatrudnienie pracowników w służbie zagranicznej w krótszej, kilkuletniej perspektywie. Rozpatrująca projekt Komisja Spraw Zagranicznych m.in. dodała przepis, zgodnie z którym stopnie dyplomatyczne nadane przed wejściem w życie ustawy wygasną w terminie 6 miesięcy od jej wejścia w życie. Sprawozdanie Komisji przedstawi na forum Sejmu poseł Małgorzata Gosiewska.

Harmonogram obrad dostępny jest na stronie Sejmu: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp

 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl