Aktualności

9 nowych zespołów ratownictwa medycznego w województwie

O aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne rozmawiano 27 czerwca w Wielopolu Skrzyńskim. Gościem spotkania była wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która przedstawiła zmiany w systemie w województwie podkarpackim. Działania te przełożą się na znaczącą poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na obszarze całego województwa podkarpackiego.

Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 84,7 zespołów ratownictwa medycznego (33 zespoły specjalistyczne i 51,7 podstawowych), które udzielają świadczeń w rejonach operacyjnych obsługiwanych przez 5 skoncentrowanych dyspozytorni medycznych (zlokalizowanych w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Sanoku i w Przemyślu), obejmujących swoim zasięgiem po kilka powiatów.

Z uwagi na występujące na terenie województwa obszary w których notuje się przekroczone czasy dotarcia ambulansów, jak również ze względu na zróżnicowanie w zakresie obciążenia pracą poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego, m.in. w zakresie ilości osób przypadających na 1 zespół (która waha się od poniżej 10 tys. mieszkańców na 1 karetkę do nawet ok. 40 tys. mieszkańców na 1 karetkę) i ilości wyjazdów poszczególnych karetek do stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego (która waha się od poniżej 1 wyjazdu w ciągu doby do 10 wyjazdów w ciągu doby), Wojewoda Podkarpacki w Aktualizacji Nr 14 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne podjęła próbę zoptymalizowania i rozmieszczenia ww. zespołów na terenie całego województwa, biorąc pod uwagę zapewnienie jak najkrótszego czasu dotarcia karetek na miejsce zdarzenia.

Powyższa Aktualizacja zakłada w szczególności przekształcenie niektórych zespołów specjalistycznych w podstawowe, dyslokacje ambulansów bądź uruchomienie dodatkowych zespołów podstawowych czasowych (funkcjonujących w godzinach największego nasilenia kierowanych zgłoszeń alarmowych w ciągu doby). Wszystko to pozwoli na zwiększenie liczby miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w województwie z 54 do 65, co oznacza, że karetki pojawią się w 11 nowych miejscach, w których dotychczas ich nie było. Natomiast liczba dostępnych zespołów wahać się będzie od 81 w ciągu nocy, do 95 w ciągu dnia.

Jednym z przewidywanych do uruchomienia dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego jest ujęty w powyższej Aktualizacji zespół podstawowy, mający stacjonować w Wielopolu Skrzyńskim. Taka lokalizacja ambulansu wpłynie pozytywnie na skrócenie czasu dotarcia do osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a tym samym spowoduje poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych nie tylko mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, ale również (poprzez bezpośrednią możliwość obsługi miejscowości z gmin Brzostek, Frysztak, Wiśniowa) części powiatu dębickiego oraz strzyżowskiego, które wchodzą w skład obszaru obsługiwanego przez skoncentrowaną dyspozytornię medyczną w Krośnie.

Z uwagi na wejście w życie przepisów przedłużających okres obowiązywania obecnie zawartych umów w rodzaju ratownictwo medyczne przewiduje się, że prezentowane zmiany nastąpią najwcześniej od dnia 1 lipca 2018 r.

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl