Aktualności

43. posiedzenie Sejmu

Ustawa o opłatach abonamentowych, o komornikach sądowych, a także uchwały ws. ustanowienia 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej i Rokiem Praw Kobiet - to najważniejsze punkty rozpoczynającego się w środę 43. posiedzenia Sejmu. Posłowie będę obradować trzy dni. Głosowania zaplanowano na czwartek wieczorem.

Podczas tego posiedzenia odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, który ma na celu poprawę skuteczności poboru opłat abonamentowych. Zaproponowano włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament. Odczytany zostanie także poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych, który zakłada likwidację powszechnego obowiązku uiszczania opłaty radiowo-telewizyjnej na rzecz zapewnienia stabilnego finansowania z budżetu państwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W drugim dniu obrad Sejm rozpocznie prace nad rządowymi projektami dwóch ustaw regulujących zasady wykonywania zawodu komornika sądowego oraz ponoszenia kosztów komorniczych. Rząd proponuje, by oba projekty weszły w życie 1 stycznia 2018 r. W pracach parlamentarnych nad tymi dokumentami Radę Ministrów reprezentuje minister sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu ustawy jest przywrócenie zaufania do tego zawodu oraz zwiększenie nadzoru nad osobami go wykonującymi. W ocenie rządu projektowane rozwiązania pozwolą radykalnie ograniczyć liczbę nieprawidłowości związanych z czynnościami komorniczymi. Projekt przywraca zasadę, że opłaty egzekucyjne stanowią należność budżetu państwa, a komornik - w zależności od wyników swojej pracy - otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne ustalone proporcjonalnie do wysokości pobranych opłat. Zgodnie z projektem komornicy mają swoje czynności wykonywać osobiście - oznacza to m.in. ograniczenie uprawnień asesorów komorniczych. Przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym komornik będzie utrwalał przebieg czynności egzekucyjnych poza kancelarią za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Komornicy mają też być zobowiązani do składania jawnych oświadczeń majątkowych. Będą mogli przyjmować sprawy jedynie z obszaru apelacji, na terenie której działają. Ponadto projekt zwiększa nadzór prezesów sądów nad wykonywaniem zawodu komornika. Prezes sądu będzie mógł m.in. złożyć wniosek o odwołanie komornika ze stanowiska, a nawet niezwłocznie odsunąć go od wykonywania czynności w przypadkach stwierdzenia szczególnie rażącego naruszenia prawa. W przypadkach rażącego lub uporczywego naruszenia prawa przez komornika będzie mógł go odwołać z urzędu minister sprawiedliwości.

Projekt ustawy o kosztach komorniczych wprowadza przejrzyste zasady finansowania systemu egzekucji sądowej oraz rozwiązania motywujące dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi. Projektowana ustawa określa wysokość kosztów komorniczych, zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach ich dotyczących. Nowym rozwiązaniem jest uznanie, że wydatków nie stanowią koszty związane z przekazywaniem środków pieniężnych, z wyjątkiem kosztów przekazów pocztowych oraz kosztów związanych z przekazywaniem środków pieniężnych za granicę. Pozostałe wydatki związane z przekazywaniem środków pieniężnych będą stanowić koszty prowadzonej działalności komorniczej i nie obciążą stron postępowania. Istotną nowością projektu w stosunku do rozwiązań dotychczas obowiązujących jest zobowiązanie komorników do informowania stron o aktualnym saldzie zaliczek w każdym piśmie do nich kierowanym. Ponadto projekt racjonalizuje wysokość opłat egzekucyjnych przez wskazanie, że opłata minimalna wynosi 100 zł, a maksymalna nie może przekraczać 50 tys. zł. W projekcie ustawy przedstawiono także rozwiązania dotyczące opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych. Określono, że - co do zasady - opłata egzekucyjna ma stałą wysokość określoną jako 10 proc. egzekwowanego roszczenia. Rozwiązanie to oznacza wyeliminowanie dwóch obowiązujących obecnie stawek: podstawowej - 15 proc. i obniżonej - 8 proc.

Podczas 43. posiedzenia Sejmu posłowie rozpoczną pracę nad przepisami powołującymi Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Agencja ma być instytucją publiczną, która wraz z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ma tworzyć spójny system instytucji publicznych realizujących politykę państwa dotyczącą umocnienia pozycji polskiej nauki w świecie.

Sejm rozpatrzy też poselskie projekty uchwał w sprawach: ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Tokarczuka - metropolity przemyskiego, obrońcy praw Kościoła katolickiego i jednego z duchowych przywódców zmagań narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny, ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 250-lecia konfederacji barskiej w związku z 250. rocznicą zawiązania konfederacji barskiej, a także poselski projekt w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej - wybitnej polskiej działaczki społecznej, która w czasie II wojny światowej jako kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota”, przyczyniła się do ocalenia z Holokaustu około 2 500 żydowskich dzieci. 12 maja 2018 r. minie 10. rocznica jej śmierci.  Sejm podczas drugiego czytania rozpatrzy także poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet. W tym roku mija 100. rocznica przyznania Polkom praw wyborczych.

W porządku obrad jest też drugie czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Pełny harmonogram obrad 43. posiedzenia Sejmu jest dostępny pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl